Fundacja Think!

Fundacja Think! została założona przez osoby mające bogate doświadczenia zawodowe. Byliśmy pracownikami dużych instytucji państwowych, znaczących na rynku przedsiębiorstw, dużych i małych organizacji pozarządowych, mediów, pracowaliśmy dla instytucji międzynarodowych, prowadziliśmy także własną działalność gospodarczą.

We wszystkich tych miejscach pracy zajmowaliśmy się przede wszystkim komunikacją społeczną, a od kilku lat także działalnością edukacyjną. Współpracowaliśmy z setkami instytucji i organizacji, polskimi i zagranicznymi. Wiemy, jak komunikują się ze światem instytucje publiczne, firmy czy organizacje pozarządowe. Wiemy również, jak mogłyby komunikować się jeszcze lepiej i skuteczniej.

Zarząd

Anna Bichta  - Prezes Zarządu

Małgorzata Polak

Małgorzata Kowalczuk

 

Pod wpływem postępu technologicznego i procesów globalizacji, we współczesnym świecie następują złożone przemiany gospodarcze i społeczne praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Coraz większe znaczenie zyskuje specjalistyczna wiedza, niezbędna dla korzystania z owoców postępu oraz prawidłowego funkcjonowania w zmieniającej się codziennie rzeczywistości. Na tej wiedzy opiera się zarówno rozwój gospodarczy, jak i społeczny coraz większej liczby krajów i społeczeństw. Pod wpływem tych procesów zmieniają się również postawy i zachowania społeczne.

Wszystkie te czynniki istotnie wpływają na sposób i metody komunikowania się osób i instytucji jako uczestników życia gospodarczego i społecznego. Nowe rozwiązania technologiczne oddziałują nie tylko na ilość, ale i na jakość procesów komunikacyjnych. We współczesnym świecie sukces życiowy lub zawodowy osiągną ci, którzy potrafią się skutecznie komunikować oraz efektywnie wykorzystywać dostępną informację i wiedzę dla realizacji swoich planów.

Nie wszyscy uczestnicy życia gospodarczego i społecznego nadążają za tymi zmianami. Wystarczy spojrzeć na dane o bezrobociu wśród młodzieży, liczbę podmiotów gospodarczych nie potrafiących utrzymać się na rynku. Także istniejące systemy edukacji nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością, co najczęściej jest widoczne w treści programów nauczania, wykorzystywanych metodach i technologiach. Stąd coraz większe znaczenie zyskują formy edukacji nieformalnej i samokształcenia, pozwalające uzupełnić informacje i wiedzę, których nie dostarcza szkoła lub uczelnia.

Powołując do życia Fundację Think! chcemy zwrócić uwagę na kluczowe znaczenie skutecznego komunikowania się uczestników życia gospodarczego i społecznego w gospodarce i społeczeństwie opartych na wiedzy.

Wierzymy, że komunikacja i edukacja społeczna są niezbędnymi działaniami wspierającymi rozwój gospodarczy i społeczny każdego kraju, a zatem także jego obywateli, instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Wierzymy, że Fundacja Think! będzie aktywną organizacją pozarządową, realizatorem ważnych działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i komunikacyjnym.

Wierzymy, że działalność Fundacji przyczyni się do usprawnienia działań wielu osób oraz instytucji życia gospodarczego i społecznego, w kraju i zagranicą.

Fundacja Think!Fundacja Think! powstała w czerwcu 2007 r. Jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, która realizuje innowacyjne działania z zakresu edukacji i komunikacji społecznej. W październiku 2013 r. połączyła się z Fundacją Teraz Edukacja i kontynuuje działalność pod marką Fundacji Think!

Celem Fundacji Think! jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży i osób dorosłych poprzez skuteczne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej do przekazywania informacji, pogłębiania wiedzy i rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych XXI wieku.

Głównymi zadaniami Fundacji Think! są:

  • Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych oraz skutecznych form komunikacji i edukacji w życiu gospodarczym i społecznym,
  • Nowatorskie wykorzystanie istniejących narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej w społeczeństwie informacyjnym,
  • Obserwacja zmian zachodzących w obszarze komunikacji i edukacji społecznej oraz działalność analityczna, badawcza i publicystyczna.

Najważniejszymi odbiorcami działań Fundacji są osoby w wieku szkolnym i ich nauczyciele oraz studenci i nauczyciele akademiccy. Staramy się projektować działania, które nie tylko pogłębiają wiedzę młodych ludzi, ale dodatkowo kształcą praktyczne umiejętności przydatne i niezbędne na rynku pracy: pracy w zespole, komunikacji, współpracy, krytycznego myślenia, pracy metodą projektową i zarządzania projektem.

Statut Fundacji

Aktualny Statut Fundacji (tekst jednolity z 20.09.2013).