Fundacja Think!

Nasza wizja

Pod wpływem postępu technologicznego i procesów globalizacji, we współczesnym świecie następują złożone przemiany gospodarcze i społeczne praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Coraz większe znaczenie zyskuje specjalistyczna wiedza, niezbędna dla korzystania z owoców postępu oraz prawidłowego funkcjonowania w zmieniającej się codziennie rzeczywistości. Na tej wiedzy opiera się zarówno rozwój gospodarczy, jak i społeczny coraz większej liczby krajów i społeczeństw. Pod wpływem tych procesów zmieniają się również postawy i zachowania społeczne.

Wszystkie te czynniki istotnie wpływają na sposób i metody komunikowania się osób i instytucji jako uczestników życia gospodarczego i społecznego. Nowe rozwiązania technologiczne oddziałują nie tylko na ilość, ale i na jakość procesów komunikacyjnych. We współczesnym świecie sukces życiowy lub zawodowy osiągną ci, którzy potrafią się skutecznie komunikować oraz efektywnie wykorzystywać dostępną informację i wiedzę dla realizacji swoich planów.

Nie wszyscy uczestnicy życia gospodarczego i społecznego nadążają za tymi zmianami. Wystarczy spojrzeć na dane o bezrobociu wśród młodzieży, liczbę podmiotów gospodarczych nie potrafiących utrzymać się na rynku. Także istniejące systemy edukacji nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością, co najczęściej jest widoczne w treści programów nauczania, wykorzystywanych metodach i technologiach. Stąd coraz większe znaczenie zyskują formy edukacji nieformalnej i samokształcenia, pozwalające uzupełnić informacje i wiedzę, których nie dostarcza szkoła lub uczelnia.

Powołując do życia Fundację Think! chcemy zwrócić uwagę na kluczowe znaczenie skutecznego komunikowania się uczestników życia gospodarczego i społecznego w gospodarce i społeczeństwie opartych na wiedzy.

Wierzymy, że komunikacja i edukacja społeczna są niezbędnymi działaniami wspierającymi rozwój gospodarczy i społeczny każdego kraju, a zatem także jego obywateli, instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Wierzymy, że Fundacja Think! będzie aktywną organizacją pozarządową, realizatorem ważnych działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i komunikacyjnym.

Wierzymy, że działalność Fundacji przyczyni się do usprawnienia działań wielu osób oraz instytucji życia gospodarczego i społecznego, w kraju i zagranicą.