Fundacja Think!

Rozwój umysłów otwartych na świat

Młodzi ludzie kończący edukację szkolną powinni być obywatelami świadomymi swoich praw, odpowiednio przygotowanymi do realizacji życiowych pomysłów i planów. Oprócz praktycznej wiedzy powinni wynieść ze szkoły proaktywną i przedsiębiorczą postawę oraz dysponować zestawem umiejętności społecznych pozwalających im działać w każdych warunkach społeczno-gospodarczych, jakie napotkają.

Obszary działalności Fundacji Think! - edukacja obywatelska

Łączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które pozwolą młodym ludziom stać się aktywnymi obywatelami posiadającymi umiejętności kształtowania przyszłości demokratycznych społeczeństw świata to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim w XXI wieku stają systemy edukacji. Edukacja obywatelska należy do najważniejszych sposobów, jakie państwa europejskie stosują w celu umożliwienia młodym ludziom zdobycia kompetencji społecznych i obywatelskich, które będą im w przyszłości potrzebne.

Pojęcie edukacji obywatelskiej chcemy rozumieć szeroko i nie ograniczając się tylko do bycia obywatelem Polski. Szkoła ma kształcić obywateli świata, otwartych na jego problemy i zdolnych działać także w przestrzeni międzynarodowej i w warunkach globalizacji, różnorodności kulturowej czy społecznej. Za siecią Eurydice możemy powtórzyć, że edukacja obywatelska to kształcenie na poziomie szkolnym, które ma przygotowywać uczniów do zostania aktywnymi
obywatelami, przekazując im wiedzę, umiejętności oraz postawy potrzebne do rozwoju oraz przyczyniające się do
dobrobytu społeczeństw, w których żyją.
Jest to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące nie tylko nauczanie i uczenie się w czasie lekcji, ale zajęcia praktyczne odbywane w życiu szkolnym i w czasie działań w szerszej społeczności.

Podstawa programowa obowiązująca w polskiej szkole tylko częściowo sprzyja kształceniu obywateli tego świata. Zbytnia koncentracja na teoretycznej wiedzy, małe przełożenie na praktykę, nie dość jeszcze upowszechnione sposoby pracy zespołowej na poziomie klasy i szkoły - wszystko to sprawia, że deficyt edukacji obywatelskiej jest pokaźny.

Edukacja obywatelska - jeśli nie chce rozminąć się z doświadczeniami ludzi młodych musi zachować krytyczną postawę wobec współczesnego świata, a równocześnie wykorzystać potencjał sieci. Nie może ograniczać się do przekazywania wiedzy, musi uczyć działania, współpracy, dawać doświadczenie własnej sprawczości.

Alicja Pacewicz

Fundacja Think! poprzez swoje działania chce zwiększać zaangażowanie i udział młodych obywateli w życiu społeczno-gospodarczym. Poprzez realizację projektów we współpracy ze szkołami chcemy pomagać młodym ludziom w nabywaniu kompetencji społecznych i obywatelskich, opisanych w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • kreatywność i innowacyjność,
 • krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów,
 • komunikowanie,
 • kolaboracja (w znaczeniu: współpraca w ramach grupy/społeczności),
 • alfabetyzm medialny (umiejętność korzystania z cyfrowych mediów),
 • sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej (czyli ICT),
 • elastyczność i adaptacyjność (umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków),
 • inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu,
 • umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku,
 • produktywność,
 • umiejętności liderskie i odpowiedzialność.

Zobacz:

 

Jesteś tutaj: Home Edukacja Obywatelska