Fundacja Think!

Rozwijamy kompetencje społeczne

fot. Fotolia.com

Rozpoczęliśmy realizację zajęć w projekcie "Efektywni, gdy aktywni!", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęło je 128 uczestników, którzy z własnej inicjatywy podjęli się wyzwania podnoszenia swoich umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.

Zajęcia odbywają się w 16-osobowych grupach w czterech szkołach na terenie Zamościa i w dwóch na terenie Chełma. Uczniowie nabędą wiedzę, która pozwoli im na sterowanie własną karierą i zapewni przewagę na rynku pracy.  W trakcie warsztatów poruszana jest m.in tematyka  dotycząca umiejętności niezbędnych do  bezkonfliktowego przebywania z innymi i konstruktywnego funkcjonowania w grupach, wyrażania respektu i doceniania innych osób,  zasad dobrej komunikacji się z nimi, a także otwartości  na przedstawianie pomysłów, idei  przez innych ludzi. Cykl szkolenia stacjonarnego obejmuje 96 godzin, a jego zwieńczeniem jest 3 dniowe szkolenie wyjazdowe.

***

Projekt „Efektywni, gdy aktywni!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31

Celem projektu jest osiągnięcie wyższego poziomu aktywności społecznej oraz podniesienie kompetencji społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb  i wymogów rynku pracy. Realizacja założeń nastąpi poprzez kompleksowe działania kształtujące postawy prospołeczne wśród 384 osób młodych w wieku 15 - 29 lat (211 kobiet i 173 mężczyzn) z obszarów województw: lubelskiego i mazowieckiego.

Wartość projektu: 1 815 897,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 761 420,67 zł