Fundacja Think!

Polish Your Polish

Dzieci wyjeżdżające z Polski z rodzicami często tracą kontakt z żywym językiem polskim. Odległości, nowe środowisko, nowe wyzwania nie zawsze sprzyjają kultywowaniu znajomości języka ojczystego. Z czasem umiejętności komunikacyjne stają się coraz słabsze - co prowadzi do zerwania więzi z krajem. "Polish Your Polish" to projekt Fundacji Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku i warszawskiej Fundacji Think!, prowadzony wspólnie z Radą Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk (PAN) i współfinansowany przez Kancelarię Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

PROJEKT ZAKOŃCZONY - DOSTĘPNE MATERIAŁY I PRODUKTY PONIŻEJ

Cele programu

  • Analiza poziomu znajomości języka polskiego, jego poprawności, stosunku do przekazywania języka następnym pokoleniom wśród polonijnych rodzin zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych. Opracowania te będą fundamentem do podejmowania w najbliższej przyszłości działań i realizacji polonijnych projektów mających służyć promocji języka polskiego w polonijnych środowiskach USA, opracowywanych zarówno przez polonijne, jak i polskie organizacje.
  • Promocja znajomości języka polskiego wśród Polonii amerykańskiej a także korzystanie z nowoczesnych form do nauki języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Znajomość języka kraju przodków to szansa na głębsze poznanie i zrozumienie historii i tradycji, które uformowały naszą tożsamość, sposób widzenia i rozumienia świata. Posługiwanie się językiem pozwala także lepiej zrozumieć siebie i swoich najbliższych, zdobyć głębszą samoświadomość własnej tożsamości i usytuowania w kraju zamieszkania. Dwujęzyczność, a poprzez nią znajomość drugiej kultury wpływa także na kształtowanie takich postaw, jak szacunek dla różnorodności, tolerancja dla inności, otwartość na drugiego człowieka.

Badania nad mózgiem osób dwujęzycznych wskazują, że wykorzystują one szersze obszary kory mózgowej w porównaniu do osób jednojęzycznych. Ich mózg wykazuje też większą aktywność, jeśli chodzi o wytwarzanie nowych neuronów oraz połączeń miedzy nimi (synapsy). A to właśnie elastyczność synaptyczna stanowi podstawę uczenia się i zapamiętywania. Dzieci dwujęzyczne mogą więc przewyższać swoich rówieśników pod względem sprawności zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Trzeba jednak pamiętać, że im wcześniej rodzice zaczną świadomie podejmować działania w celu ukształtowania dwujęzyczności dziecka, tym szybsze i pełniejsze będą efekty ich starań.

Etapy realizacji

Projekt w 2016 roku obejmuje dwa etapy: pierwszy to przeprowadzenie badań znajomości języka polskiego w polskich rodzinach w USA, ich stosunku do polskiego w zależności od długości pobytu w USA, do jego poprawności, jaki język używany jest do rozmów ze swoimi dziećmi, jakie metody stosowane do jego utrzymania u najmłodszych pokoleń urodzonych w USA. Badania prowadzone będą pod kierownictwem naukowców Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk i polegać będą na przeprowadzeniu ankiety wśród Polonii amerykańskiej we wszystkich ważniejszych stanach pod względem liczebności Polonii. Drugi etap projektu to publikacja specjalnego raportu z zebranych wyników badań, prezentacja raportu w wybranych miejscach m.in. na Uniwersytecie Columbia oraz Uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee, w trakcie obchodów Polonijnego Święta Dwujęzyczności (6 wydarzeń), przygotowanie specjalnego poradnika dla polonijnych rodziców promującego wychowanie w języku polskim - porady i narzędzia do pracy z dwujęzycznym dzieckiem oraz opracowania aplikacji do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży.

Najważniejsze elementy programu

  • Poradnik dla rodziców dotyczący dwujęzycznego wychowania i nauczania dziecka polonijnego, przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby utrzymać łączność z językiem polskim i polską kulturą.
  • Realizacja badań i raport z badań dotyczący znajomości języka polskiego i stosunku do języka polskiego wśród przedstawicieli Polonii w USA.
  • Gra edukacyjna dla dzieci online i na urządzenia mobilne.
  • Warsztaty dla dzieci i rodziców podczas Polonijnego Dnia Dwujęzyczności (15.10.2016) - zob. plan obchodów w portalu Dobra Polska Szkoła.

Skorzystaj z gry edukacyjnej dla dzieci

Pobierz poradnik

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.