Fundacja Think!

Młody e-lider

Projekt Młody e-lider (nr projektu POWR.03.01.00-00-T080/18-00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 30.06.2022.

Wartość projektu: 3 834 169,00 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 719 143,00 zł.

Cele Projektu Młody e-lider:

 • Rozwój oferty Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie realizacji trzeciej misji, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, realizowany przy współpracy z organizacją pozarządową - Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy "Think!".
 • Podniesienie kompetencji 3672 osób: dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat z obszarów: cyfrowego, przedsiębiorczego i ekonomicznego.
 • Zainspirowanie grupy docelowej projektu do podejmowania kształcenia na poziomie akademickim, co skutkuje większymi możliwościami zawodowymi, a więc zapobiegnie wykluczeniu społecznemu oraz cyfrowemu.
 • Objęcie działaniami osób z niepełnosprawnościami - 2% uczestników projektu.

Nasze działania:

1. WARSZTATY Z KOMPETENCJI CYFROWYCH

Tematyka obejmuje:

 • PROGRAMOWANIE bez użycia urządzeń cyfrowych (programowanie offline) - aktywności offline z przedmiotów oraz przejście do programowania online z zastosowaniem aplikacji tabletowych, platform internetowych, a także robotów edukacyjnych i płytek elektroniczno-mechatronicznych służących do nauki programowania.
 • KREATYWNOŚĆ ONLINE - technologia wspierająca proces uczenia. Poznanie aplikacji, programów, platform, które służą do samodzielnej nauki lub wspierają zdobywaną w szkole wiedzę i ćwiczą posiadane umiejętności.
 • EDUKACJA MEDIALNA i BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - elementy edukacji medialnej i wyszukiwania informacji, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z różnych źródeł informacyjnych. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieci; kodeks pożądanych zachowań w sieci (netykieta), zasady używania sprzętu (BHP i e-uzależnienia).

Dla wszystkich uczestników Programu będą do dyspozycji kursy e-learningowe w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

 • CZAS TRWANIA WARSZTATÓW dla jednego zespołu klasowego:
  W szkołach: 3 spotkania tematyczne po 3 godzin lekcyjnych, 1 spotkanie tematyczne po 1h w szkole,
 • Warsztaty dwudniowe na Uniwersytecie Szczecińskim - 4 tematy po 3 h - łącznie 12 godzin lekcyjnych zajęć.

MIEJSCE: Szkoła zgłoszonego oddziału klasowego i Uniwersytet Szczeciński.

2. WARSZTATY Z KOMPETENCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH

Celem warsztatów z przedsiębiorczości będzie nabycie wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz kształcenie u młodzieży szkolnej postawy przedsiębiorczej w życiu i pracy.

Proponowana problematyka warsztatów:

 • rozwój kompetencji przedsiębiorczych uczniów, przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania swojego miejsca na rynku,
 • odkrywanie motywacji, pasji, zainteresowań, które mogą stać się podstawą samodzielnego podejmowania różnych inicjatyw,
 • rozwój dodatkowych kompetencji miękkich np. społecznych, interpersonalnych, komunikowania się, prezentowania swojego zdania, pomysłu, rozwiązania.
 • metodologia projektu: nauka przez działanie; określenie potrzeb, możliwości, celów oraz sposoby ich realizacji; analiza i opracowanie planu działania, budżetu; podejmowanie decyzji, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji projektów.

Dla wszystkich uczestników Programu będą do dyspozycji kursy e-learningowe w zakresie rozwoju kompetencji przedsiębiorczych.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW dla jednego oddziału klasowego: 4 bloki tematyczne po 2 godziny lekcyjne i 5 bloków tematycznych po 4 godziny lekcyjne - łącznie 28 godzin lekcyjnych.

MIEJSCE: Uniwersytet Szczeciński

3. WARSZTATY Z KOMPETENCJI EKONOMICZNYCH

Warsztaty dotyczą problemów współczesnej gospodarki. Mają na celu wskazanie, jak zmienia się współczesna gospodarka i wyposażenie młodych ludzi w podstawy wiedzy z ekonomii. Wykłady i warsztaty prowadzone w sposób innowacyjny, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych (gry, symulacje komputerowe oraz wysoko wyspecjalizowane laboratoria), łączą elementy zagadnień ekonomicznych, zarządczych, finansowych, logistycznych i marketingowych, osadzonych również w realiach gospodarki Pomorza Zachodniego.

Uczestnicy rozpoznają problemy dotyczące procesów gospodarczych, w tym:

 • w skali mikro (przedsiębiorczość i innowacyjność),
 • funkcjonowania giełdy papierów wartościowych,
 • zarządzania projektami,
 • systemu bankowego,
 • zarządzania procesami,
 • roli reklamy, badań marketingowych oraz autoprezentacji.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW: 5 bloków po 2h i 4 bloki po 4 bloki po 2h, łącznie 18 godzin lekcyjnych dla jednego zespołu klasowego.

MIEJSCE: Uniwersytet Szczeciński.

4. PIKNIK INNOWATORÓW

Piknik Naukowy Innowatorów dedykowany uczniom szkół podstawowych i średnich oraz Rodziców. Wydarzenie to będzie miało na celu pracę uczniów nad innowacjami, aby ocenić ich efektywność. Procesy innowacyjne będą dotyczyć branży chemicznej i OZE.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW: 2 pikniki w ciągu roku

MIEJSCE: Uniwersytet Szczeciński
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania zgłoszeń poprzez stronę https://mlodyelider.wzieu.pl/.

 

Lider projektu:

 

 

Partner projektu:

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTU:

1. Oświadczenie uczestnika projektu / (.doc)

2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika / (.doc)

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie / (.doc)

4. Regulamin uczestnictwa w projekcie / (.doc)