Fundacja Think!

Edukacja XXI

Polityka oświatowa w Polsce w zbyt wielkim stopniu zależy od polityki. Kolejne rządy przychodzą z własnymi pomysłami, ministrowie zmieniając stanowiska jednocześnie zmieniają łatwo decyzje poprzedników, powodując, że rozwiązania stają się kontrproduktywne lub wręcz szkodliwe dla szkolnictwa. Mając na względzie niedostatek opracowań eksperckich dotyczących systemu edukacji, które mogłyby stanowić oparcie dla podejmowanych przez władze oświatowe decyzje o długofalowych skutkach dla społeczeństwa, Fundacja Think! postanowiła rozpocząć działalność o charakterze think tank, która będzie realizowana poprzez Program Edukacja XXI.

Misja programu

  • Podnoszenie jakości debaty edukacyjnej w Polsce w celu wprowadzania zmian w systemie edukacji przekładających się na długofalowy rozwój społeczny i gospodarczy.
  • Zwracanie uwagi opinii publicznej na problemy edukacji, które wymagają podjęcia decyzji lub zmiany prowadzonej polityki edukacyjnej przez władze i instytucje edukacyjne.
  • Tworzenie mechanizmów umożliwiających wykorzystanie w debacie edukacyjnego potencjału niezależnych ekspertów z różnych środowisk społecznych i gospodarczych.
  • Dbanie o jakość polityki edukacyjnej realizowanej w Polsce poprzez inspirowanie zmian pedagogicznych, prawnych i instytucjonalnych.

Zasięg projektu

  • Ogólnopolski.

Program Edukacja XXI koncentruje się na badaniu i analizie aktualnej polityki edukacyjnej oraz monitorowaniu działalności instytucji odpowiedzialnych za edukację w Polsce i zagranicą. Naszym celem jest współtworzenie merytorycznej debaty edukacyjnej oraz rekomendowanie zmian w systemie edukacji. Chcemy komentować bieżące wydarzenia w systemie edukacji i formułować wnioski dla zmiany polityki edukacyjnej. Uważamy, że w XXI wieku założenia dla edukacji powszechnej muszą być inne niż w ubiegłych stuleciach i w większym stopniu uwzględniające wpływające na proces kształcenia czynniki globalne, technologiczne, kulturowe oraz gospodarcze.

Obecnie Program Edukacja XXI jest w fazie prac organizacyjnych. Podejmowane są działania analityczne i nawiązywana jest współpraca z partnerami edukacyjnymi. Polecamy zapoznanie się z raportem z serii Think! pt. "Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła. Propozycje ekspertów", który może być punktem wyjścia do tworzenia koncepcji zmieniających lub wspierających zmiany w edukacji.

Bieżąca działalność:

  • Stanowisko Fundacji Think do projektu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.