Fundacja Think!

Przygotowanie do działalności zarobkowej

Sytuacja młodzieży u progu i wchodzącej na rynek pracy pozostawia wiele do życzenia. Z jednej strony mamy do czynienia głównie z edukacją teoretyczną, nie kształcącą kompetencji społecznych i biznesowych, które potem młody człowiek będzie mógł wykorzystać w pracy, z drugiej nie kształcimy postaw przedsiębiorczych, przez co młodzi ludzi mają nieraz problem z odnalezieniem się w rzeczywistości po ukończeniu szkoły.

Obszary działalności Fundacji Think! - edukacja dla rynku pracy

Wg danych GUS z grudnia 2012 r. liczba bezrobotnych w grupie wiekowej do 24 r. życia stanowiła 19,9%, zaś w grupie wiekowej 25-34 już 29,4% wszystkich bezrobotnych rejestrowanych. Szacunkowo oznacza to - bez uwzględnienia osób niezarejestrowanych w systemie pomocy społecznej około 425 tys. młodych osób w wieku do 24 r. oraz około 628 tys. osób w wieku 25-34 pozostających bez pracy.

Z danych wynika, że zdecydowana większość bezrobotnej młodzieży to absolwenci szkół średniego szczebla: gimnazjów (27,3%), zasadniczych szkół zawodowych (28,3%), szkół ponadgimnazjalnych (22,1%). Na koniec 2012 r. bez pracy pozostawało w Polsce ponad 2 mln osób (GUS, bezrobocie rejestrowane). Oznacza to, że na rynku pracy jest w tym momencie ponad 400 tysięcy bezrobotnych młodych ludzi do 24 r. życia, z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub średnim. Liczba ta nie obejmuje osób niezarejestrowanych w urzędach pracy (a powszechnie wiadomo, że nie wszyscy nie mający pracy się rejestrują). Ponadto co roku dodatkowo powiększa się o nowe roczniki, które wchodzą na rynek pracy, nie będąc przygotowanymi do funkcjonowania na nim w roli pracowników lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Bezrobocie wśród młodych ludzi jest jednym z najważniejszych problemów społecznych Polski, co potwierdzają raporty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Raporty o Rozwoju Społecznym UNDP i może prowadzić do marginalizacji społecznej dużej grupy osób. Dla młodzieży jest to problem trudny i dotychczas nierozwiązany na poziomie systemowym, czyli działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy.

Problem bezrobocia staje się problemem szczególnie bolesnym wówczas, gdy zostają nim dotknięci młodzi, którzy po zdobyciu przygotowania poprzez odpowiednią formację kulturalną, techniczną i zawodową, nie mogą znaleźć zatrudnienia. Ich szczera wola pracy, ich gotowość podjęcia własnej odpowiedzialności za rozwój ekonomiczny i społeczny społeczeństwa rodzi wówczas przykrą frustrację

Jan Paweł II [w:] Przewodnik katolicki

Dla Fundacji Think! jest to obszar, w którym istnieje olbrzymia potrzeba podjęcia - jeszcze na etapie edukacji szkolnej - działań edukacyjnych wspierających postawy przedsiębiorcze. Młodzi ludzie (zwłaszcza w grupie 16-26 lat) potrzebują wsparcia, aby lepiej funkcjonować na rynku pracy i w przyszłości nie zasilić rzeszy młodych bezrobotnych. Osoby, które chcą być i pozostać na współczesnym dynamicznym rynku pracy, muszą cały czas mieć na uwadze swoje kwalifikacje i kompetencje miękkie, dokształcać się, korzystając z nowoczesnych technologii i wirtualnych zasobów wiedzy (e-learning). Szczególną uwagę powinny zwracać na wymyślanie i realizowanie rozmaitych projektów, zarówno społecznych i zarobkowych. Poprzez aktywną działalność rozwijane są umiejętności, które mogą wprost prowadzić do działalności zarobkowej. Pamiętajmy, że najważniejszy jest POMYSŁ. Form realizacji pomysłów może być wiele, a do pierwszych dochodów droga wiedzie przede wszystkim przez aktywną działalność projektową. Fundacja podejmuje w tym obszarze działania skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych.

Fundacja Think! dokonała zmiany profilu projektu "Tydzień dla Oszczędzania" skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. W naszym zamierzeniu będzie się on przekształcał w Program Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacji Think!.

Zobacz:

Jesteś tutaj: Home Rynek pracy