Fundacja Think!

Zamówienia

Postępowanie nr 1-03-19 (Młody e-lider)

Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku na opracowanie programów kształcenia w ramach III misji uczelni - moduł kompetencje cyfrowe.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK, Partner Beneficjenta projektu „Młody e-lider " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III Oś Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 poszukuje Wykonawcy do opracowania programów kształcenia dla dzieci i młodzieży dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu – załącznik nr 2 do 28 marca 2019 r. do godziny 17.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Osoba do kontaktu:

Anna Kurpiewska-Rams
tel. 603108009
                
4. Termin związania ofertą: 30 dni.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający ma prawo do:
a)    odwołania lub zmiany warunków postępowania,
b)    do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny,
c)    wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
b)    złożenie oferty na inny niż określony w zapytaniu ofertowym adres mailowy,
c)    złożenie oferty w sposób inny niż określony w zapytaniu.
            
8. Kryterium oceny ofert
                    
Zamawiający informuje, iż oferty będą oceniane według następującego kryterium:
Cena – 100%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru: C= Cn/Cb*100
Cn - cena najniższa
Cb - cena badana

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyjaśnień przez Wykonawcę w przypadku wątpliwości wynikających z treści złożonej oferty.
                    
10. Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia
                    
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 (zip) - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 (zip) - formularz ofertowy