Fundacja Think!

Zamówienia

Postępowanie nr 2-03-19 (Efektywni, gdy aktywni)

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące wynajmu sal szkoleniowych

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „THINK!” zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów usługi najmu sali szkoleniowych w zakresie opisanym poniżej w ramach projektu „Efektywni, gdy aktywni” nr POWR.01.04.00-00-0035/18 realizowanego na terenie województwa lubelskiego oraz mazowieckiego w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 15 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 r.

 
I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „THINK!”
Adres siedziby:
ul.  Jana Brożka 4
01-442 Warszawa

NIP: 5272703988
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 22 642 22 40

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Wykonawca składając ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

  • uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA

  • Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w cel ustalenia ceny rynkowej wynajmu sal szkoleniowych dla maksymalnie  24 grup po 16 uczestników każda w okresie 01.04.2019 - 30.11.2020 na terenie województwa Mazowieckiego i Lubelskiego (Łącznie: 2304 h). Terminy i miejsca realizacji usługi będą ustalane na bieżąco w toku realizacji zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sali szkoleniowej o standardzie i wyposażeniu zgodnym z zapisami pkt. IV w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Rozeznanie rynku obejmuje cenę jednostkową za godzinę wynajmu sali szkoleniowej spełniającej minimalne warunki, o których mowa w pkt. IV niniejszego zapytania.
W momencie realizacji projektu z potencjalnym wynajmującym zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowo warunki współpracy.

IV. STANDARD I WYPOSAŻENIE SAL SZKOLENIOWYCH

  • sale oraz budynek, w którym się znajdują zapewniające odpowiednie warunki socjalne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku sal na piętrze konieczna winda);
  • sale pozwalające na komfortowe przeprowadzenie szkolenia w warunkach zapewniających min. 16 miejsc siedzących dla uczestników szkolenia oraz 1 miejsce dla trenera prowadzącego szkolenie;
  • sale czyste i schludne, odpowiednio naświetlone (obowiązkowo pomieszczenie z oknami), klimatyzowane;
  • sale wyposażone w sposób pozwalający na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, w tym m.in. w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, flipchart lub tablicę sucho ścieralną oraz bezprzewodowy dostęp do internetu;
  • sale szkoleniowe dostępne w godzinach 08:00-20:00.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert wyznaczono do: 29.03.2019 r. do godziny 24.00.

Ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania należy złożyć w jednej z wybranych form:
 
•    osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „THINK!”,
•    pocztą tradycyjną lub kurierem do siedziby Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „THINK!”,
•    pocztą elektroniczną (skan oferty z własnoręcznym podpisem) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie pytania proszę kierować drogą e-mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Projekt „Efektywni, gdy aktywni!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych