Fundacja Think!

Zamówienia

Postępowanie nr 1-04-19 (Młody e-lider)

Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku na opracowanie programów kształcenia w ramach III misji uczelni - moduł kompetencje przedsiębiorcze.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK, Partner Beneficjenta projektu „Młody e-lider " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III Oś Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 poszukuje Wykonawcy do opracowania programów kształcenia dla dzieci i młodzieży dotyczących rozwoju kompetencji przedsiębiorczych

1.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

2.     Ofertę należy złożyć na formularzu – załącznik nr 2 do 15 kwietnia 2019 r. do godziny 17.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w biurze Zamawiającego: ul. Brożka 4, 01-442 Warszawa.

3.     Osoba do kontaktu: Anna Kurpiewska-Rams, tel. 603108009

4.     Termin związania ofertą: 30 dni.

5.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.     Zamawiający ma prawo do:
       a) odwołania lub zmiany warunków postępowania,
       b) do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny,
       c) wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, w przypadku gdy Wykonawca,
       którego oferta została wybrana uchyli się od  realizacji zamówienia.

7.     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
       a) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
       b) złożenie oferty na inny niż określony w zapytaniu ofertowym adres mailowy,
       c) złożenie oferty w sposób inny niż określony w zapytaniu.

8.     Kryterium oceny ofert

Zamawiający informuje, iż oferty będą oceniane według następującego kryterium:
Cena – 100%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru: C= Cn/Cb*100
Cn - cena najniższa
Cb - cena badana

9.     Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyjaśnień przez Wykonawcę w przypadku wątpliwości wynikających z treści złożonej oferty.

10.  Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia
                                                           
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
      a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
      b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
      c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
      d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
      pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
      lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania
 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 (zip) - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 (zip) - formularz ofertowy