Fundacja Think!

Zamówienia

Postępowanie nr 1-05-19 (Młody e-lider)

Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku na opracowanie programów kształcenia w ramach III misji uczelni - moduł kompetencje ekonomiczne.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK, Partner Beneficjenta projektu „Młody e-lider" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III Oś Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 poszukuje Wykonawcy do opracowania programów kształcenia dla dzieci i młodzieży dotyczących rozwoju kompetencji ekonomicznych.

1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

2.    Ofertę należy złożyć na formularzu – załącznik nr 2 do 31 maja 2019 r. do godziny 17.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
w biurze Zamawiającego: ul. Brożka 4, 01-442 Warszawa

3.    Osoba do kontaktu:
Anna Kurpiewska-Rams
tel. 603108009
                
4.    Termin związania ofertą: 30 dni.

5.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.    Zamawiający ma prawo do:
a)    odwołania lub zmiany warunków postępowania,
b)    do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny,
c)    wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od  realizacji zamówienia.

7.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
b)    złożenie oferty na inny niż określony w zapytaniu ofertowym adres mailowy,
c)    złożenie oferty w sposób inny niż określony w zapytaniu.
            
8.    Kryterium oceny ofert
                    
Zamawiający informuje, iż oferty będą oceniane według następującego kryterium:
Cena – 100%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru: C= Cn/Cb*100
Cn - cena najniższa
Cb - cena badana

9.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyjaśnień przez Wykonawcę w przypadku wątpliwości wynikających z treści złożonej oferty.
                    
10.  Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia
                    
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 (pdf) - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 (pdf) - formularz ofertowy